OPMC Rubber Company Limited
Tel : (66)2-5745685
Fax : (66)2-5745686
 
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์
 
 
 
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-1
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-2
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-3
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-4

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-5
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-6

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-7
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-8

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-9
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-10

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-11
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-12

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-13
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-14

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-15
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-16

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-17
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-18

ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-19
ขึ้นรูปยางตามแม่พิมพ์-20
 
 
 
 
หมวดหมู่สินค้า
 
 
 
 

 
ยางขึ้นรูป © 2014 OPMC Rubber Co., Ltd. All rights reserved.